Nyheder  

Ny pensionsordning og opbakning til klimaet på generalforsamlingen

21. april 2021

Årets generalforsamling bragte et stort ja tak til ny pensionsordning og bød på intens debat og fakta om pensionskassens indsats på klimaområdet.

”Jeg tror, det stod tydeligt for alle efter generalforsamlingen, at pensionskassen har en helt klar klimastrategi, der arbejder med hele porteføljen og fører til stærkt faldende CO2 aftryk og øget investering i grøn omstilling. Strategien betyder også, at pensionskassen ikke investerer massivt i olie- og gasselskaber. Det stod også klart, at vi har sat konkrete mål for frasalg af fossile og klimaskadelige investeringer i kul og tjæresand og endelig, at der ikke er sammenhæng mellem årets afkast og vores indsats på klimaområdet, hvilket ellers har været fremført,” konkluderede formand Cecilie Therese Hansen efter generalforsamlingen i Arkitekternes Pensionskasse, der fandt sted 13. april.

Alle forslag fra bestyrelse og medlemmer blev stemt igennem, herunder nyt markedsrenteprodukt, forslag med henblik på øget medlemsdemokrati, opfordring til bestyrelsen om bæredygtig pension, samt et medlemsforslag om forbedring af situationen for de medlemmer, der rammes af tab af erhvervsevne.

Medlemsdeltagelsen, primært i form af fuldmagter, var meget højere end i tidligere år, mens den faktiske deltagelse var historisk lav - 46 medlemmer ud af i alt godt 10.000 - trods afholdelse af elektronisk generalforsamling. Der er to kandidater opstillet til valg, formand Cecilie Therese Hansen og Peder Walsøe Pedersen, hvorfor der gennemføres urafstemning. Særligt sagkyndigt medlem, Søren Kaare Andersen, blev genvalgt med stort flertal.

Klimaet var en vinder, da der trods bekymring om måden, fuldmagterne var indsamlet, både kunne ses og høres stor opbakning til bestyrelsens arbejde og stor opbakning til medlemsforslagene. Så der var alt i alt rigtig god opbakning til klimaet, og dermed til bestyrelsens videre arbejde med klimaindsatser, og med målet om en helhedsorienteret bæredygtig pension, der understøtter verdensmålene, til alle medlemmer.

Som noget nyt, og med ønsket om at nå længere ud til medlemmerne, var formandens beretning på generalforsamlingen i år lavet som et videoindslag i seks korte afsnit om pensionskassens retning og resultater. For de, der ikke deltog, kan beretningen ses her.

Ja til ny pensionsordning

Den nye pensionsordning blev vedtaget med mere end 99 pct. af stemmerne. Det betyder, at hovedparten af pensionskassens eksisterende medlemmer efter sommerferien vil blive tilbudt en mere fleksibel pensionsordning, hvor investeringsrisikoen følger alder og kan skrues op og ned individuelt, samt mere fleksible forsikringsdækninger, så medlemmerne i højere grad kan tilpasse dem til egen livssituation.

Større medlemsdeltagelse, men primært via fuldmagter

Den samlede medlemsdeltagelse i år var 279, heraf var 233 fuldmagter. Specifikt til forslag om overgang til markedsrente var givet i alt 613 fuldmagter. Så samlet set var medlemsdeltagelsen større end i tidligere år.

Forslagsstillerne bag forslag 5.a, 5.b og 5.c havde på forhånd indhentet 147 fuldmagter til Peder Walsøe Pedersen, blandt andet via en hjemmeside som Ansvarlig Fremtid står bag (grønpension.nu, red.), hvor det desværre ikke var muligt at stemme på de øvrige generalforsamlingsforslag - eller at se bestyrelsens svar vedrørende pensionskassens klimastrategi.  Formanden bemærkede, at denne hjemmeside også rummer fejlagtige oplysninger, bl.a. om at pensionskassen har massive investeringer i fossil udvinding, hvilket ikke er korrekt. Hun forklarede, at hun på ingen måde anfægtede disse fuldmagter, men fandt det dybt bekymrende for medlemsdemokratiet.

”Jeg har gentagne gange opfordret Thomas Meinert fra Ansvarlig Fremtid til at rette op på dette, hvilket ikke er sket,” sagde Cecilie Therese Hansen.

Hun tilføjede, at hun også har været i dialog med hhv. WWF og Danmarks Naturfredningsforening, der deler bekymringen i forhold til manglende transparens, og oplyste, at de også har rettet henvendelse til Ansvarlig Fremtid om samme.  

Fakta om pensionskassens indsats på klimaområdet

11 medlemmer havde i fællesskab stillet 3 forslag om tiltag vedrørende bæredygtighed i Arkitekternes Pensionskasse. De samlede forslag blev præsenteret via videolink af arkitekt Peder Walsøe Pedersen. Han fortalte i sin præsentation, at forslagene er udarbejdet og koordineret med Ansvarlig Fremtid (en del af græsrodsbevægelsen 350.org, red.), og derfor er identiske forslag fremsat i de andre pensionskasser i fællesskabet.

I forlængelse af fremlæggelsen af årets beretning bemærkede formand Cecilie Therese Hansen, at der op til generalforsamlingen var foregået en livlig debat på de sociale medier om sammenhængen mellem pensionskassens afkast og klimaindsats, men at grundlaget for debatten var faktuelt forkert.

”Det er ikke sådan, som forslagsstillerne har fremført, at pensionskassens lave afkast i 2020 var en følge af en lav klimaindsats. Det var en følge af en valgt lav investeringsrisiko for at beskytte de ældre medlemmer mod for store tab, i kombination med covid19-situationens påvirkning på pensionskassens investeringer i aktier,” sagde Cecilie Therese Hansen.

Hun kunne med tilfredshed oplyse, at afkastsituationen siden har rettet sig og at der i slutningen af marts var opnået et år-til-dato-afkast på 2,8 pct. i gennemsnitsrente og næsten 6 pct. i markedsrente.

Et medlem benyttede lejligheden til at skrive en kommentar til, at der var urigtige oplysninger i det forslag, Peder Walsøe Pedersen efterfølgende skulle præsentere.

”Jeg deltog også i seminaret om ansvarlige investeringer og vil understrege, at jeg føler mig i meget ansvarlige hænder i Arkitekternes Pensionskasse. Tak til Cecilie for at adressere, at der er decideret urigtige oplysninger i det grønne forslag, der bliver præsenteret senere, samt at der ikke er blevet reageret på henvendelser fra blandt andre Verdensnaturfonden. Som medlem synes jeg, at det er dybt foruroligende,” lød det i kommentaren.

Peder Walsøe Pedersen fremførte under sin fremlæggelse, at hensigten med indsparket blot havde været at vise, at høj klimascore ikke nødvendigvis gav et lavt afkast. Og roste også, at pensionskassen havde leveret rigtig gode resultater for klimaet. Men understregede, at han bl.a. mente, der manglede mål, selvom det ikke lige behøvede at være de fremlagte, og efterlyste transparens i forbindelse med investeringer i erhvervsobligationer.

Formanden kunne oplyse at erhvervsobligationer udgør i størrelsesordenen 8 pct. af porteføljen og at udvinding af fossil energi udgør omkring 1 pct. heraf. Så 0,08 pct. af porteføljen ville være et godt bud, lød det fra formanden, som tilføjede, at pensionskassen ikke investerer i selskaber, der står på eksklusionslisten, hverken ved at købe aktier i den aktuelle virksomhed eller erhvervsobligationer udstedt af denne.

Pensionskassen har ikke investeret massivt i olie- og gasselskaber

Efter Peder Walsøe Pedersens fremlæggelse af forslag 5.a om et bæredygtigt pensionstilbud i Arkitekternes Pensionskasse, forklarede bestyrelsens næstformand Lene Dammand Lund om bestyrelsens holdning til forslaget. Se det fulde svar her.

”Vores investeringer i selskaber med omsætning på mere end 5 pct. fra kuludvinding og udvinding af olie fra tjæresand er en femtedel promille af vores samlede investeringer. Aktieinvesteringerne i olie- og gasudvinding er på 41 mio. kr. og udgør 0,4 pct. af vores samlede investeringer,” forklarede Lene Dammand Lund og tilføjede:

”Jeg forstår godt, hvis der er medlemmer, der er blevet alvorligt bekymrede for pensionskassens indsats på det grønne område efter at have at læst det her medlemsforslag.”

Vi arbejder holistisk i fællesskabet

Bestyrelsesmedlem Rie Øhlenschlæger fremlagde bestyrelsens holdning til forslag 5.b om et individuelt bæredygtigt pensionsprodukt, og uddybede hvorfor bestyrelsen mener den nuværende strategi med en helhedsorienteret tilgang til klimaområdet er den rigtige både for medlemmernes pensionsopsparing og for klimaet.

”Vi kan påvirke verden og herunder klimaet med en langt større gennemslagskraft, ved at pensionskassens samlede aktiver er med til at skubbe verden i den rigtige retning. Ved at være med i fællesskabet, der har samlede aktiver for 340 mia. kr., bliver vores indflydelse endnu større, end hvis vi stod alene. Det er blot en af fordelene ved at være en del af et fællesskab for en lille pensionskasse som vores,” sagde Rie Øhlenschlæger blandt andet.

Medlemsforslag om mindre modregning

På generalforsamlingen stillede medlem Karen Norup et medlemsforslag om ”Modregning af invalidepension”. Baggrunden for forslaget var, at en række medlemmer oplever at modregningen i invalidepensionen er så stor, at det ikke betale sig at tage et deltidsjob. Derfor foreslog Karen Norup, at bestyrelsen foretager en grundig analyse af modregningsreglerne.

”Bestyrelsen var helt enig i forslaget, da vi som et medlemsejet pensionsselskab er til for medlemmernes skyld. Vi bliver naturligvis vi nødt til at finde en balance, således at de medlemmer som tilkendes invalidepension, ikke oplever at der modregnes i et sådant omfang, at det ikke længere kan betale sig at arbejde, men at man omvendt ikke kan få en højere indtægt som invalidepensionist end som erhvervsaktiv. Nu vil bestyrelsen igangsætte en grundig analyse af spørgsmålet, herunder også hvor pengene skal komme fra, da vi som medlemsejet selskab selv skal betale for alle forbedringer,” sagde Klaus Berentsen, FAOD’s udpegede medlem af bestyrelsen.