Nyheder  

Fokus på ansvarlighed i både investeringer og bestyrelsesarbejde i 2020

24. marts 2021

Årsrapporten for Arkitekternes Pensionskasse fortæller om øget fokus på ansvarlighed, mens afkastet blev beskedent i skyggen af covid.

2020 var et år, hvor verden på mange måder blev sat på den anden ende i kampen mod covid19-pandemien, der medførte en dyb sundhedskrise og en global økonomisk krise. Investeringerne i Arkitekternes Pensionskasse blev også ramt, og afkastet for året landede på 236 mio. kr. Det svarer til et afkast på 2,4 pct.

”2020 var et meget turbulent år, og vores portefølje er sammensat på en måde, der ramte os på den korte bane, da aktiemarkederne dykkede i foråret. Det beskedne afkast på 2,4 pct. er ikke tilfredsstillende. Det skal dog holdes op imod, at man over en syvårig periode har opnået at akkumuleret afkast på 47,3 pct. som medlem af Arkitekternes Pensionskasse,” forklarer Cecilie Therese Hansen, der er formand for pensionskassen.

Indbetalinger i alt udgjorde i 2020 387 mio. kr., og pensionskassen talte ved udgangen af 2020 10.337 medlemmer, hvis pensionsopsparinger i 2020 blev forrentet med depotrente på 2,6 pct.

Øget fokus på ansvarlighed

”Pensionskassens primære mål er, at de samlede investeringer giver et godt afkast og understøtter en verden, som vi kan være bekendt at give videre. Det udmøntes i en holistisk tilgang, hvor der er klare grænser for, hvad vi ønsker og ikke ønsker at investere i, og hvor pensionskassen gennem forbedrende dialoger og stemmeafgivelser stiller krav, påvirker selskabernes adfærd og fremmer FN’s verdensmål,” forklarer Cecilie Therese Hansen.

Arkitekternes Pensionskasse ønsker transparens om dette arbejde og har i år udvidet årsrapportens ledelsesberetning med en række nøgletal for ansvarlighed. Her ses blandt andet, at det samlede klimaaftryk af aktieinvesteringer foretaget af pensionskassen og de øvrige pensionsvirksomheder i fællesskabet er reduceret med 42 pct. fra 2018 til 2020.

”Vi har skruet op for de grønne investeringer. Alene i sidste halvdel af 2020 steg andelen af grønne investeringer i administrationsfællesskabet med 29 pct. Og i dag udgør vores aktieinvesteringer i olie- og gasudvinding kun 0,4 pct. af pensionskassens samlede investeringer,” siger Cecilie Therese Hansen.

Arkitekternes Pensionskasse har høje ambitioner, når det handler om klima og ansvarlighed og ønsker at påvirke hele porteføljen i en bæredygtig retning og at investere i de selskaber, der har planer om at omstille sig, og ekskludere de selskaber, der ikke har forbedret sig tilstrækkeligt. Således blev 170 selskaber sidste år ekskluderet som følge af deres omsætning fra kul- og tjæresandsaktiviteter, og pensionskassen har i dag så få investeringer i kulselskaber tilbage, at det udgør mindre end en promille af de samlede investeringer.

”FN’s 17 verdensmål er vores pejlemærker, og selskaberne i vores portefølje påvirkes gennem blandt andet dialog og stemmeafgivelse til i højere grad at understøtte verdensmålene. Vi har særligt fokus på emner, der optager vores medlemmer i disse år, nemlig klimapåvirkning, skatteforhold, forbrug af vand og endelig ESG Governance, altså krav til hvordan de selskaber, vi investerer i, arbejder med samfundsansvar,” forklarer Cecilie Therese Hansen.

Ny pensionsordning

I 2020 har bestyrelsen arbejdet målrettet mod overgangen til et nyt og moderne pensionsprodukt og har lagt en stor og omfattende indsats bag tilbuddet om en individuel overgang til markedsrente.

”Foreløbig glæder vi os over at være nået til, at alle nytegninger nu sker i markedsrente – og over forhåbentlig at kunne tage næste skridt på generalforsamlingen i april måned,” siger Cecilie Therese Hansen.

Læs mere om generalforsamlingen her

Hun tilføjer, at 2020 også har været et år, hvor en styrkelse af medlemsdemokratiet har stået højt på listen i pensionskassen. Der er blevet afholdt tre medlemsmøder i løbet af året, og samarbejdet og dialogen med både FAOD og Arkitektforeningen er blevet styrket.

Nye ansigter i bestyrelsen

Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet for at sikre de rette kompetencer, der kan være med til at løfte ansvaret for pensionskassen. I 2020 tiltrådte tre nye skarpe og professionelle profiler.

I foråret trådte Klaus Berentsen ind som medlem udpeget af FAOD og senere fulgte henholdsvis Lene Dammand Lund, der er valgt af medlemmerne, og Holger Ove Bisgaard, der er udpeget af Arkitektforeningen. Udover mange års ledelses- og bestyrelseserfaring bringer alle tre både sund fornuft, helhedstænkning og fokus på medlemsdemokrati og samfundsansvar ind i samarbejdet.

”En god bestyrelse rummer både diversitet og de rette kompetencer. Gennem flere år har vi arbejdet for at sammensætte en kompetent bestyrelse, der er bredt orienteret og tænker langsigtet. Derfor glæder det mig utrolig meget, at vi har budt de nye velkommen. Det er tre dybt professionelle bestyrelsesmedlemmer, der alle tænker holistisk i arbejdet for at skabe værdi for det enkelte medlem af pensionskassen,” siger Cecilie Therese Hansen.

Ejendomsporteføljen vokser

Efter flere år uden ejendomsinvesteringer er Arkitekternes Pensionskasse gået i gang med at opbygge en ejendomsportefølje. Det har betydning for afkastet og giver medlemmerne fortrinsret til lejeboliger i hele Sampension-fællesskabet.

”Som en del af fællesskabet har vi mulighed for at gå ind i større ejendomsinvesteringer, og i november meldte vi os ind i Green Building Council, hvor vi kan være med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. I 2020 har vi investeret i PH Park i Hørsholm, hvor der opføres 133 nye lejeboliger. Byggeriet skal have et bæredygtighedsstempel med en DGNB Guld-certificering, som det allerede er sket for Bellakvarter i Ørestaden, hvor vi udvikler 233.000 kvadratmeter boliger og erhvervsejendomme,” siger Cecilie Therese Hansen.