Nyheder  

Bestyrelsen sætter gang i yderligere klimabeslutninger

5. maj 2021

Fokuseret strategidag i pensionskassens bestyrelse efter årets generalforsamling

Bestyrelsen i pensionskassen gik direkte i arbejdstøjet efter årets generalforsamling på en strategidag, hvor der blev sat pejlemærker for det videre arbejde. Strategidagen bragte en god debat om medlemsdemokrati, kommunikation og bæredygtige investeringer.

Alle bestyrelsesmedlemmer er optaget af den grønne dagsorden og sætter pris på den debat, årets medlemsforslag på generalforsamlingen har ført med sig. Der var enighed om også fremover at have opmærksomheden rettet mod holistiske og bæredygtige investeringer sammen med den vigtige opgave, det er at sikre medlemmerne en god pension og gode forsikringer.

Som en del af dagens program blev der - på baggrund af medlemmernes opfordringer på årets generalforsamling - truffet en række beslutninger om klimaindsatser.

Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen besluttet, at der skal arbejdes for en tilslutning til NZ-AOA. Denne del af et medlemsforslag kunne bestyrelsen derfor tilslutte sig med den tilføjelse, at der skal laves en analyse, som gør det klart, hvad tilslutningen indebærer for medlemmerne.

Bestyrelsen havde også inden generalforsamlingen besluttet, at der skal stilles krav til virksomheder, der investeres i, i forhold til ikke at bedrive lobbyisme, der for eksempel går mod Parisaftalen. En bredt dækkende politik vedrørende ansvarlig lobbyvirksomhed implementeres i hele fællesskabet i 2021.

Samme forslag ønskede en sænkelse af tolerancetærsklen for udvinding af kul og tjæresand fra de nuværende 25% til 5% og mål om frasalg af investeringer i selskaber, som udvinder olie- og gas, hvor dette udgør mere end 50 % af selskabets omsætning. Begge dele senest med udgangen af 2023.

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at man fortsat ønsker at arbejde med hele porteføljen og sænke det samlede CO2-aftryk i investeringerne - og i øvrigt også at se holistisk på disse - så man medtager forhold som arbejdstagerrettigheder, osv. i vurderingen. Derfor er en smal tilgang med specifikke omsætningsmål i forhold til enkelte sektorer ikke hensigtsmæssige. Det fører til en form for suboptimering, som ikke er foreneligt med en holistisk tilgang.

Bestyrelsen ser, ligesom forslagsstillerne, ikke at kul og tjæresand er en del af den grønne omstilling, og man ønsker at arbejde for en faldende andel af disse klimaskadelige aktiviteter. Udvinding af olie og gas er heller ikke langsigtet en del af en verden, hvor problemet med drivhusgasser skal løses, men man kan ikke se bort fra at en vis aktivitet vil være nødvendig i en overgangsperiode for at understøtte den grønne omstilling, hvilket også er grundlaget for Parisaftalen. Bestyrelsen besluttede derfor indledningsvis at afklare, om de selskaber, der i dag investeres i, er inde i en positiv udvikling og/eller understøtter den grønne omstilling. 

Et medlemsforslag på generalforsamlingen foreslog et særskilt fossilfrit pensionsprodukt. Der er bred enighed i bestyrelsen om at undersøge denne mulighed, hvis det viser sig at være relevant for en repræsentativ del af medlemmerne. Dette vil blive undersøgt i en medlemsundersøgelse der gennemføres i efteråret 2021

Som følge af pensionskassens klimastrategi er der en stigende andel af grønne investeringer og stigende omstillingsevne i de selskaber, vi har investeret i. Alle pensionsselskaber står over for at skulle implementere EU taksonomi, altså de nye bæredygtighedskrav til finansielle virksomheder. Det forventes at skubbe kraftigt til andelen af grønne investeringer, men det er endnu for tidligt at sætte konkrete mål, da lovgivningen ikke er fuldt indfaset. Det står allerede nu klart, at lovgivning som denne i stigende grad vil påvirke vores investeringer. Det administrative arbejde ved denne lovgivning er omfattende og også denne tendens bestyrker bestyrelsen i, at samarbejdet i Sampension er til stor gavn for medlemmerne.

Det nye markedsrenteprodukt var også oppe at vende på bestyrelsens strategiseminar. Beslutningen om at tilbyde produktet til eksisterende kunder foldes ud i en kommunikationskampagne, så alle medlemmer får indsigt i, om den nye mulighed er noget for dem.