Rammer for samarbejdet i bestyrelsen i Pensionskassen Arkitekter & Designere

Ud fra et ønske om højest mulig kvalitet og effektivitet i samarbejdet, har bestyrelsen besluttet at fastlægge rammer for sit samarbejde.

Rammerne definerer et sæt spilleregler for arbejdet i bestyrelseslokalet, såvel som for hvordan man agerer som bestyrelsesmedlem udadtil. Rammerne er overordnede og ikke udtømmende, men fastlægger et sæt pejlemærker for hvad bestyrelsen opfatter som godt samarbejde. Er det enkelte bestyrelsesmedlem i tvivl om en handling, anses det som god bestyrelsespraksis at forespørge formandskabet eller den samlede bestyrelse på et bestyrelsesmøde, inden handlingen foretages.

Bestyrelsens årlige individuelle selvevaluering vil inkludere en evaluering af overholdelsen af nærværende rammer.

Rammer for samarbejdet i bestyrelseslokalet:

 1. Bestyrelsen følger det vedtagne årshjul for bestyrelsesarbejdet. Ønsker et bestyrelsesmedlem at behandle et emne uden for årshjulets godkendte rytme, skal dette ønske drøftes med formanden inden bestyrelsesmødet.
 2. Dagsordenen følges, så drøftelser alene relaterer sig til det punkt, der er under behandling.
 3. Bemærkninger er relevante, præcise og konstruktive i forhold til drøftelser og fælles konklusioner på de konkrete punkter.
 4. De beslutninger, bestyrelsen træffer som kollektiv, respekteres. Det enkelte bestyrelsesmedlem har ansvar for at udtale eventuel dissens i forhold til beslutninger.
 5. Allerede afklarede/aftalte forhold genoptages som udgangspunkt ikke.
 6. Det enkelte bestyrelsesmedlem sikrer, at spørgsmål, der kan afklares inden et bestyrelsesmøde, afklares med administrationen mhp. effektivt bestyrelsesarbejde.

 
Rammer for arbejdet uden for bestyrelseslokalet:

Bestyrelsen ønsker at fremstå som en enhed udadtil. Dette indebærer, at:

 1. Det er alene formandskabet, der udtaler sig eksternt om forhold vedrørende pensionskassen og fører dialog med pensionskassens interessenter om pensionskassens forhold.
 2. Et bestyrelsesmedlem kan i forbindelse med eget bestyrelsesvalg give udtryk for uenighed med bestyrelsens beslutninger, men bør ikke føre valgkamp for andre bestyrelseskandidater, når vedkommende ikke selv er på valg.
 3. Bestyrelsesmedlemmer bør ikke fremsætte egne generalforsamlingsforslag eller være medforslagsstiller til forslag på en generalforsamling.
 4. Bestyrelsesmedlemmer indsamler ikke aktivt egne fuldmagter til generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af en faglig organisation, kan tage den nødvendige dialog med den udpegende organisation under respekt for nærværende rammer.
 6. Medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan tage den nødvendige dialog med medlemmer af pensionskassen under respekt for nærværende rammer.
 7. Medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer – der også er medlem af FAOD – kan tage dialog med FAOD om egne pensionsforhold på samme vis som almindelige medlemmer af FAOD.
 8. Bestyrelsesmedlemmer agerer ikke på egen hånd i anliggender, som er bestyrelsens ansvar. Det gælder f.eks. at foranstalte egne medlemsundersøgelser. Har et bestyrelsesmedlem et ønske om en given aktivitet, fremføres og behandles dette på bestyrelsesmøder – alternativt i dialog med formandskabet.

 
Disse rammer kan fraviges efter aftale med formandskabet eller ved eksplicitte beslutninger på et bestyrelsesmøde.